Sea Animals [ A5 ]

SKU: D06c08-0609-A5 - 1

Rs. 400 Rs. 320

Out of stock
20% OFF

මුහුදේ වාසය කරන සතුන් 14 කගේ වර්ණ පින්තූර සහ ඉංග්‍රිසී නම සහිත ලැමිනේටින් කරන ලද කාඩ්පත්. ඔබේ දරුවා‌ට සතුන් සහ සතුන්ගේ නම් හඳුනාගැනිමේ හැකියාව වර්ධනයට මහත් සේ පිටුවහල් කරගත හැකිය.

Description

මුහුදේ වාසය කරන සතුන් 14 කගේ වර්ණ පින්තූර සහ ඉංග්‍රිසී නම සහිත ලැමිනේටින් කරන ලද කාඩ්පත්. ඔබේ දරුවා‌ට සතුන් සහ සතුන්ගේ නම් හඳුනාගැනිමේ හැකියාව වර්ධනයට මහත් සේ පිටුවහල් කරගත හැකිය. A4 සහ A5 ප්‍රමාන වලින් ලබා ගත හැක.

Laminated flashcards with color pictures of 14 animals that live in the sea with their names in English. They'll help your child recognize sea animals and learn their names.

You can obtain these in A4 and A5 sizes.

Product Type: Flashcards
Perfect For: Classrooms, preschools, day care centers, home.
Age Level: Baby & Preschool
Material: Laminated Paper
What’s included: Images of sea animals with their names

Number of Cards : 14

Additional information

Weight 0.130

Rs. 400 Rs.320