සිංදු පීඩියා DVD (Songs)

SKU: A03fc5-0803 - 1

Rs. 1000 Rs. 800

In stock
20% OFF

Children’s Educational Cartoon Music DVD

Main Menu (62 Songs)

 • සමනලුන්ට ටිකක් තියා
 • සිරි ලංකා මගෙ ලංකා
 • ටිකිරි ගී (1-12)
 • සඳ කිරණේ හැංගිලා
 • ගොයම් ගීතය
 • ටිකිරි ගී (13-24)
 • පුංචි පුංචි පුංචි ළමයි
 • හීන කෝච්චිය (new)
 • ටිකිරි ගී (25-36)
 • වහු පැටියා (new)
 • දැනුම මිණුම – Nonstop
 • ටිකිරි ගී (37-52)

Extras

 • දොයි අම්මා
 • මගේ පුංචි රංකැටී

Adding to cart...

Description

Children's Educational Cartoon Music DVD

Main Menu (62 Songs)

 • සමනලුන්ට ටිකක් තියා
 • සිරි ලංකා මගෙ ලංකා
 • ටිකිරි ගී (1-12)
 • සඳ කිරණේ හැංගිලා
 • ගොයම් ගීතය
 • ටිකිරි ගී (13-24)
 • පුංචි පුංචි පුංචි ළමයි
 • හීන කෝච්චිය (new)
 • ටිකිරි ගී (25-36)
 • වහු පැටියා (new)
 • දැනුම මිණුම - Nonstop
 • ටිකිරි ගී (37-52)

Extras

 • දොයි අම්මා
 • මගේ පුංචි රංකැටී
Pinchi & Sindu Pedia Trailer

Additional information

Weight 0.157

Rs. 1000 Rs.800

Adding to cart...