සුසර - 04 ශ්‍රේණිය මගේ ගෙදර වැඩපොත

SKU: D04f11-SEB349 - 1

Rs. 300

In stock

4 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා මගේ ගෙදර වැඩපොත
නව විෂය නිර්දේශය අනුව සකස් කර ඇත.
විෂයන් 5 ම එකම පොතක 

  • සිංහල
  • ගණිතය
  • පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්
  • ඉංග්‍රීසි
  • දෙමළ

Adding to cart...

Description

සුසර - 4 ශ්‍රේණිය මගේ ගෙදර වැඩපොත

2019 වර්ෂයේ සිට 4 ශ්‍රේණියේ දරුවන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත නව විෂය නිර්දේශය,ජාතික පොදු අරමුණු හා මුලික නිපුණතාවලට අනුව සකසන ලද්දකි.ඒ ඒ විෂය තුළින් ඉටුකර ගැනීමට අපේක්ෂිත අරමුණුවලට අනුකූලව ගුරු භවතාට අවශ්‍ය පරිදි නිර්මාණශීලීව ඉගෙනුම් ක්‍රමවේද වෙනස් කර ගැනීමට ඉඩසර මේ තුළින් ලබා දී ඇත.

විෂයන් 5 ම එකම පොතක 

  • සිංහල
  • ගණිතය
  • පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්
  • ඉංග්‍රීසි
  • දෙමළ

Additional information

Weight 0.217

Rs. 300

Adding to cart...