සුසර - 01 ශ්‍රේණිය අකුරට රූප

SKU: D04d01-SEB331 - 1

Rs. 200 Rs. 160

Out of stock
20% OFF

2016 නව විෂය නිර්දේශ අනුව ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ අනුමත සිංහල අක්ෂර හා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අනුමත අක්ෂර රටාව අනුව සම්පාදිතයි.
පෙර පාසල් හා පළමු වන  ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට රූප බලා අකුරු කියවීමට හුරු කරන පොතකි.

Description

2016 නව විෂය නිර්දේශය අනුව පළමුවන ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට සිංහල වර්ණ මාලාවේ අක්ශර 36කින් සමන්විත ය.

Additional information

Weight 0.061

Rs. 200 Rs.160