සුසර - 03 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩ පොත (2018 නව විෂය නිර්දේශය)

SKU: E05c13-9789553306708 - 1

Rs. 250

In stock

2018 නව විෂය නිර්දේශය අනුව ක්‍රියාත්මකයි.

Adding to cart...

Description

03 ශ්‍රේණිය පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් සහිත පරිසර දැනුම (2018 සංශෝධිත නව විෂය නිර්දෙුශය අනුව සම්පාදිතයි.

Additional information

Weight 0.177

Rs. 250

Adding to cart...