සුසර - 4 ශ්‍රේණිය 3,4,5 ශිෂ්‍යත්වයට රචනා මිහිර

SKU: D04b19-9789556764932 - 1

Rs. 250 Rs. 200

In stock
20% OFF

4 ශ්‍රේණිය 3,4,5  ශිෂ්‍යත්වයට රචනා මිහිර  රචනා 100කින් සමන්විතයි.

Adding to cart...

Description

පටුන

  1. හිමිදිරි උදෑසන
  2. මහ වැස්සක් කළ විපතක්
  3. පෙරහැරක අසිරිය
  4. ජලය මහත් සම්පතකි.
  5. මා පාසල් ගිය මුල්ම දිනය
  6. අවුරුදු උදාවට ඇත්තේ තව දින කිහිපයකි.
  7. කැළෑ රොදක අතරමං වීමුග
  8. මල් වැවීම මගේ විනෝදාශයකි.
  9. දෙවිලොව ගියෙමි.
  10. මම පන්තියේ පළමුවැනියා වූයෙමි.

Additional information

Weight 0.165

Rs. 250 Rs.200

Adding to cart...