සුසර - 04 ශ්‍රේණිය මගේ වැඩපොත

SKU: D04b10-SEB348 - 1

Rs. 300 Rs. 240

In stock
20% OFF

2019 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සම්පාදිත 

4 ශ්‍රේණිය සඳහා 

මගේ වැඩපොත 

  • මව්බස
  • ගණිතය
  • පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්
  • ඉංග්‍රීසි
  • දෙමළ 

Adding to cart...

Description

4 ශ්‍රේණිය සඳහා 

මගේ වැඩපොත 

  • මව්බස
  • ගණිතය
  • පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්
  • ඉංග්‍රීසි
  • දෙමළ 

------------------------------- පෙරවදන -------------------------

2019 වර්ෂයේ සිට 4  ශ්‍රේණියේ දරුවන්  වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත නව විෂය නිර්දේශය,ජාතික පොදු අරමුණු හා මුලික නිපුණතාවලට අනුව සකසන ලද්දකි.ඒ ඒ විෂය තුළින් ඉටුකර ගැනීමට අපේක්ෂිත අරමුණු හා මුලික නිපුණතාවලට අනුව සකසන ලද්දකි.මව්බස,ගණිතය,පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්,ඉංග්‍රීසි භාෂාව හා දෙමළ භාෂාව ද ඇතුළත් මෙම වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදීම තුළින් සෑම විෂයයකම දැනුම පුළුල් කිරීමට මෙන් ම තහවුරු කිරීමට හේතුවනවා  නොඅනුමානයි. 

 

Additional information

Weight 0.110

Rs. 300 Rs.240

Adding to cart...