සුසර - 04 ශ්‍රේණිය මාසික ඇගයීම් හා අවසාන ඇගයීම් ( නව විෂය නිර්දේශය )

SKU: E04b12-70195 - 1

Rs. 300

Out of stock

සුසර - 4 ශ්‍රේණිය මාසික ඇගයීම් හා අවසාන ඇගයීම් ( නව විෂය නිර්දේශය )

Description

සුසර - 4 ශ්‍රේණිය මාසික ඇගයීම් හා අවසාන ඇගයීම් 

  • නව විෂය නිර්දේශය 
  • නව ඇගයීම් රටාව 
  • පියවරින් පියවර ගැටලු විසඳීම.
  • දරුවන් විභාග රටාවට හුරු කිරීම.

Additional information

Weight 0.106

Rs. 300