ටිකිරි ගී

SKU: A01f05-9789556820256 - 1

Rs. 300 Rs. 240

Out of stock
20% OFF

ආස උනත් අපි සතුන්ට
කවුද කැමති කූඩු වෙන්න
කවදාවත් පුංචි සතුන්
හොඳ නෑ කුඩුවෙී දාන්න

සිඟිත්තන්ට හොඳ පුරුදු කියා දෙන ලස්සනට ලස්සන  කවි  52   අන්තර්ගත කවි පොතකි .

 

Good as : Bed Time Story, Exemplary Story,Educational Stories

Self Reading Age :  6 years  to 10 years
Story Telling Age:  2 year to 7 years

Description

Name: ටිකිරි ගී - Tikiri Gee

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

Additional information

Weight 0.125

Rs. 300 Rs.240