සිඟිති දෙනෙතට උත්තේජන රූප - Visual Stimulation Images

SKU: C02c01-1255 - 1

Rs. 700 Rs. 560

Out of stock
20% OFF

සිඟිත්තා දෙනෙතින් ලබාගන්නා උත්තේජන හෙවත් දකින ලෝකය මානසික සංවර්ධනයෙහිලා ප්‍රමුඛත්වයක් ගනී. ජ්‍යාමිතික හැඩතල සහිත මෙම කඑ සුදු විශේෂිත සැනපත් මගින් ළඳරු මොළයේ පෙනීම සම්බන්ධ මධ්‍යස්ථානය උත්තේජනය කළ හැක.

Description

උත්තේජන රූප ඇසුරේ සිඟිති දෙනෙත් උත්තේජනය කිරීම.

සිඟිත්තා දෙනෙතින් ලබාගන්නා උත්තේජන හෙවත් දකින ලෝකය මානසික සංවර්ධනයෙහිලා ප්‍රමුඛත්වයක් ගනී.
ජ්‍යාමිතික හැඩතල සහිත මෙම කඑ සුදු විශේෂිත සැනපත් මගින් ළඳරු මොළයේ පෙනීම සම්බන්ධ මධ්‍යස්ථානය උත්තේජනය කළ හැක.

Additional information

Weight 0.180

Rs. 700 Rs.560