සිඟිති දෙනෙතට උත්තේජන රූප - Visual Stimulation Images

SKU: D04e11-1255 - 1

Rs. 300

සිඟිත්තා දෙනෙතින් ලබාගන්නා උත්තේජන හෙවත් දකින ලෝකය මානසික සංවර්ධනයෙහිලා ප්‍රමුඛත්වයක් ගනී. ජ්‍යාමිතික හැඩතල සහිත මෙම කඑ සුදු විශේෂිත සැනපත් මගින් ළඳරු මොළයේ පෙනීම සම්බන්ධ මධ්‍යස්ථානය උත්තේජනය කළ හැක.

In stock
Adding to cart...

Description

උත්තේජන රූප ඇසුරේ සිඟිති දෙනෙත් උත්තේජනය කිරීම.

සිඟිත්තා දෙනෙතින් ලබාගන්නා උත්තේජන හෙවත් දකින ලෝකය මානසික සංවර්ධනයෙහිලා ප්‍රමුඛත්වයක් ගනී.
ජ්‍යාමිතික හැඩතල සහිත මෙම කඑ සුදු විශේෂිත සැනපත් මගින් ළඳරු මොළයේ පෙනීම සම්බන්ධ මධ්‍යස්ථානය උත්තේජනය කළ හැක.

Additional information

Weight 0.180