වෙලාවකට හරි හොඳයි

SKU: C01b02-9789551090579 - 1

Rs. 300 Rs. 225

Out of stock
25% OFF

“ඇයි පෙත්තප්පු ,  අපේ අම්මට  සමහර දවසට තරහ යන්නේ ”   චූටි  බබා ඇහුවා .  ” ම්……. සමහරවිට අම්මට උදේ ඉඳලම වැඩ කරලා මහන්සිය නිසා තරහ ගියා ද  දන්නේ නෑ . එහෙම නැත්තම් අම්මට කවුරු හරි බැන්නද දන්නේ නෑ” .   පෙත්තප්පු කල්පනා කරමින් කීවා .

Good as : Bed Time Story, Exemplary Story

Self Reading Age :  6 years  to 10 years
Story Telling Age: 2 years  to  7 years

Description

Name: වෙලාවකට හරි හොඳයි - Welawakata Hari Hondai

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

Additional information

Weight 0.101

Rs. 300 Rs.225