අළුත් බබාට සුවය සදන ආශීර්වාද මන්ත්‍ර

SKU: D04e11-1256 - 1

Rs. 300

Well – Being Mantras for the New Born Baby

SUKTAS FROM THE ATHARVA VEDA

සංස්කෘත භාෂාවෙත් ගැයෙන මෙම ආශීර්වාද මන්ත්‍ර අළුත උපන් දරුවන් සඳහා ආශීර්වාද පිණිස පුරාණයේ සිට භාවිතාවේ. මෙම මන්ත්‍ර මවට සහ දරුවාට සුවයෙන් සිටීමටත්, දරුවාගේ නිසි නීරෝගී වර්ධනයටත්, බුද්ධි එලය වැඩි කිරීමටත් ආදරණීය සංවේදී සාර්ථක පෞරුෂයක මවට කිරි එරීම වර්ධනය කිරීමට හා කායික මානසික චිත්තවේගී සුවය සැලසීමටත් ඉවහල් වේ.

In stock
Adding to cart...

Description

Well - Being Mantras for the New Born Baby

SUKTAS FROM THE ATHARVA VEDA

සංස්කෘත භාෂාවෙත් ගැයෙන මෙම ආශීර්වාද මන්ත්‍ර අළුත උපන් දරුවන් සඳහා ආශීර්වාද පිණිස පුරාණයේ සිට භාවිතාවේ. මෙම මන්ත්‍ර මවට සහ දරුවාට සුවයෙන් සිටීමටත්, දරුවාගේ නිසි නීරෝගී වර්ධනයටත්, බුද්ධි එලය වැඩි කිරීමටත් ආදරණීය සංවේදී සාර්ථක පෞරුෂයක මවට කිරි එරීම වර්ධනය කිරීමට හා කායික මානසික චිත්තවේගී සුවය සැලසීමටත් ඉවහල් වේ.

Additional information

Weight 0.050