යාළු මාළු

SKU: A01f09-9789558251249 - 1

Rs. 200 Rs. 180

In stock
10% OFF

ඉතිං  එක දවසක් සෙල්ලම් කර කර ඉන්නකොට , පොකුණ අද්දර  තිබුණු ලාවළු වගේ ගෙඩියක්  ,  “ඡබොස්” ගාලා පොකුණට වැටුණා . ඒක වැටුණේ හරියටම රතූගේ ඇඟ උඩට .

Good as : Bed Time Story, Exemplary Story

Self Reading Age :  5 years  to 8 years
Story Telling Age: 2 years to 7 years

Adding to cart...

Description

Name: යාළු මාළු - Yalu Malu

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

Additional information

Weight 0.101

Rs. 200 Rs.180

Adding to cart...