යාළු රැළක්

SKU: A04d17-9789553306241 - 1

Rs. 200 Rs. 150

Out of stock
25% OFF

සාමා කුඩම්මා හැමදාම කාලා ඉතුරු බත්, වළං සෝදනකොට කහළ ගොඩට දැම්මා. දවසක් සාමා කුඩම්මාගේ හිතට ආවා හොඳ අදහසක්.  ‘ මට පුළුවන් ඉතුරු බත් අව්වේ වේලළා , බැදලා , පැණි කළවම් කරලා ගෙ‌ාටු කරලා කඩේකට දෙන්න ව්කුණන්න ‘ හොඳ අදහසක් !

Good as : Exemplary Story

Self Reading Age :  6  years  to 10 years
Story Telling Age:  2 year to 6 years

 

 

Description

Name: යාළු රැළක්  -  Yalu Raelak

Author :  Sybil Wettasinghe

Arts:   Sybil Wettasinghe

Publisher: Susara Publishers

 

 

 

 

Additional information

Weight 0.093

Rs. 200 Rs.150