ඉක් - ඉක් ඉක්කයි මමයි

SKU: A01f12-9789551090647 - 1

Rs. 200 Rs. 140

Out of stock
30% OFF

මී පැංචා ගුලෙන් එළියට එබිලා වටපිට බැලුවා. මේසෙ යට සුවඳ හමන බනිස් කෑල්ලක් !

කෝ මේ කලු පූසි ?

පේන්න නෑ හොඳ වෙලාවට

Good as : Bed Time Story, Exemplary Story, Educational Story

Self Reading Age :  6 years  to 10 years
Story Telling Age: 2 year to 7 years

Description

Name: ඉක් - ඉක් ඉක්කයි මමයි -  Ik- ik ikkai Mamai

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

 

Additional information

Weight 0.108

Rs. 200 Rs.140