නරි උගුල

SKU: A04d03-9789553309174 - 1

Rs. 200 Rs. 150

In stock
25% OFF

නරියා උගුල් අටවන්න හපනා බව කවුරුත් දන්නවා. දවසක් නරියෙක් කැලෑවෙ වළක් හාරලා, ඊට උඩින් අතු ඉතිි දාලා පැත්තට වෙලා හැංගුණා. නොපෙනී බලා සිටියේ කවුරු හරි සතෙක් උගුලට අහු වෙන ‌‌තෙක්.

Good as : Exemplary Story

Self Reading Age :  6  years  to 10 years
Story Telling Age:  2 year to 6 years

 

 

 

 

Adding to cart...

Description

Name: නරි උගුල -  nari ugula

Author :  Sybil Wettasinghe

Arts:   Sybil Wettasinghe

Publisher: Susara Publishers

 

 

 

 

Additional information

Weight 0.107

Rs. 200 Rs.150

Adding to cart...