පළමු උත්සාහය - පොත් අංක 18

SKU: E06c11-9789553585158 - 1

Rs. 300

In stock

පළමු උත්සාහය - පොත් අංක 18
මේ කතාව ටීනා ගැනයි. ටීනා පුංචි මුව පැටියෙක්. යම් දෙයකින් අසාර්ථක වීම යනු, අලුතින් යමක් ඉගෙනීමට ලැබෙන අවස්ථාවක් බව මෙම කතාව කියවන ඔබට වැටහේවී.

Self Reading Age:  6 years  to 12 years
Story Telling Age:  4 years to 6 years

Adding to cart...

Description

Name: - පළමු උත්සාහය - පොත් අංක 18

Author : https://grade1.lk/authors/kumudu-de-silva

Publisher:https://grade1.lk/publishers/social-emotional-learning

Additional information

Weight 0.116

Rs. 300

Adding to cart...