උඩ පනින්නේ බලාගෙන යි!

SKU: A03d07-9789557071299 - 1

Rs. 100 Rs. 80

Out of stock
20% OFF

ලස්සන කැළෑවක සතුන් පිරිලා. උන් හරි සන්තෝසෙන් වාසය කළා. සිංහයා කැළේ රජා මූලාසනේ.

Good as :  Exemplary Story

Self Reading Age :   7 years  to 10 years
Story Telling Age: 3 year to 8 years

Description

Name:උඩ පනින්නේ බලාගෙන යි! - Uda paninne balagenayi !

Author :W.O.T.Fernando

Publisher:  Gihan Publishers

 

 

Additional information

Weight 0.076

Rs. 100 Rs.80